Bouwopgave zorggeschikt wonen voor senioren is investeren in gemeenschappen

Bouwopgave zorggeschikt wonen voor senioren is investeren in gemeenschappen

Het ontbreekt aan toekomstbestendige woon(zorg)vormen voor senioren. Deze vullen het gat tussen zelfstandig thuis en het verpleeghuis. Het realiseren van de benodigde 40.000 zorggeschikte woningen blijkt een complexe opgave, want verschillende domeinen moeten met elkaar optrekken om resultaten te halen. In een publicatie schetsten we een beeld van deze thematiek en reiken we goede voorbeelden aan van geslaagde woonzorgvormen. Hiermee bieden we betrokken partijen (overheid, corporaties, zorgsector en de markt) handvatten om met elkaar in gesprek te gaan.

Met de toenemende vergrijzing (zo’n 1,6 miljoen 80-plussers in 2040: twee keer zoveel als nu) groeit ook het aantal ouderen dat intensieve en complexe zorg nodig heeft. Daarvoor zijn nieuwe geclusterde zorggeschikte woonvormen nodig om meer intensieve zorg in de thuissituatie te ontvangen.

Opbouw publicatie

De publicatie is ingedeeld in vier thema’s:

1. Zorggeschikt wonen
We gaan in op wat zorggeschikte woningen zijn, voor wie deze ontwikkeld moeten worden en wie hiervoor aan zet zijn.

2. Wat is zorggeschikt wonen?
We gaan in op de richtlijnen voor de woning, het gebouw en de woonomgeving. Ook belichten we de brandveiligheid en het toewijzen van woningen.

3. Zorg, welzijn en dienstverlening
We behandelen het arrangement van welzijn, zorg en dienstverlening, en de benodigde omslag van professionele zorg naar meer onderlinge stut en steun in zorgzame gemeenschappen.

4. Financiering zorggeschikt wonen
We richten ons op de financiële kant van geclusterde zorggeschikte woningen. Zowel in nieuwbouw als bij transformatie van bestaande bouw. Ook gaan we in op beheer en exploitatie. Het bundelen van financieringsstromen blijkt cruciaal voor de haalbaarheid.

Per thema wordt er achtergrondinformatie geboden op grond van beleid, praktijk en wetenschap.

Benieuwd naar de publicatie? Bekijk de publicatie online op Platform31.nl. Meer weten over de publicatie? Platform31 verzorgt een workshop hierover op het ZorgSaamWonen Congres op 3 oktober.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven