Sessies 

In de middagsessies van het congres komen verschillende aspecten van het congresthema Kiezen voor Geschikt Wonen aan de orde. Het gaat om bewustwording. Bereiden senioren zich voor op hoe ze willen wonen als ze ouder worden?  Wat helpt daarbij? Is er voldoende informatie, voorlichting of coaching? Denk aan campagnes, woontesten, seniorenmakelaars en keuzesites, En is er wel wat te kiezen? Welke woonvormen zijn nodig? Welke woonconcepten passen bij wie? Is er voldoende variatie? Maak kennis met een aantal mooie woonvormen. Ook kijken we naar matching. Als de geschikte woningen er zijn, komen ze dan ook beschikbaar voor de mensen die er het meest mee geholpen zijn? Hoe werken verschillende partijen aan de opgave in wonen en zorg. Maak kennis met voorbeelden uit het hele land. 

Sessieronde 1 13:00 - 13:30 uur 

 • Woongemeenschap oudere migranten Utrecht Abdelkader Tahrioui, Attifa en Harry Moeskops, Woonsaem
  Na zeven jaar zoeken lijkt Abdelkader Tahrioui van Attifa zicht te hebben op de realisatie van de woongemeenschap voor ouderen met een migratieachtergrond. Samen met Harry Moeskops, voorzitter van Woonsaem, kenniscentrum voor gemeenschappelijk wonen voor ouderen met een migratieachtergrond, vertelt Abdelkader over de zoektocht naar een geschikte plek in Utrecht, over de meerwaarde van gemeenschappelijk wonen voor ouderen en over de kansen en knelpunten bij de totstandkoming van deze woonvorm.

 • Woonprofielen van senioren: wat zijn hun woonwensen en welk aanbod hoort daarbij? Annette Duivenvoorden, Platform 31 en Gert Jan Hagen, Springco
  De studie ‘Woonprofielen van senioren’ geeft een fijnmazig beeld over de woonwensen en behoeften van senioren. Ouderen zoeken een woning die beter aansluit op hun behoeften als comfort, gemeenschappelijkheid of zorg. Door meer vraaggericht te bouwen wordt beter ingespeeld op echte woonwensen en dit zal – naar verwachting- leiden tot een betere doorstroming op de woningmarkt.  Gert Jan Hagen, Spingco en Annette Duivenvoorden, Platform31 lichten de uitkomsten van het onderzoek toe en gaan met u in discussie.

 • Rotterdam, Ouder en Wijzer; Voortgang Langer Thuis Akkoord Nienke Miedema en Irene Wiezer gemeente Rotterdam
  In 2035 is twintig procent van alle Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Dat stelt andere eisen aan de stad. Meer woningen voor ouderen, meer zorg en ondersteuning in de wijken, straten die makkelijk begaanbaar zijn en een andere manier van met elkaar omgaan. In het programma Ouder en Wijzer (2019) heeft de gemeente de plannen vastgelegd. Voor de uitwerking is in februari het Langer Thuis Akkoord 2020-2025 gesloten tussen marktpartijen, corporaties, zorg- en welzijnspartijen, zorgverzekeraars, ouderenorganisaties en de gemeente. Hoe verloopt de uitvoering van de plannen? Wat gaat goed en waar liggen knelpunten?

 • Van vergrijzing naar vernieuwing Marcel Rosendaal, Directeur Vastgoed Omring
  In de Noordkop van Noord-Holland ontstaat tot 2030 bij een gelijkblijvend aantal inwoners een zeer grote toename van het aantal ouderen. Hoe gaan zorgorganisaties Omring en Woonzorggroep Samen daar mee om? In een breed gedragen samenwerkingsverband met onder meer gemeentes en woningcorporaties wordt regie gevoerd langs twee lijnen. De eerste lijn is het ombuigen van de vraag naar complexe zorg in zorglocaties naar “langer thuis wonen”. De tweede lijn moet voorzien in voldoende en geschikte woonvormen.

 • Lang zult u wonen - Hoe zorgen we ervoor dat bewustwordingscampagnes succesvol worden?  Maria Walters langzultuwonen.nl en Arjan in ‘t Veld, Bureauvijftig.nl
  Bewustwording is nodig. Zodat ouderen zich tijdig gaan voorbereiden op hun oude dag. Hoe zorg je ervoor dat deze bewustwordingscampagnes echt effect hebben? Wie moet ze voeren en wat zijn de thema’s? Maria Walters deelt haar ervaringen uit 7 jaar Lang Zult U Wonen en samen met Arjan in ‘t Veld van Bureauvijftig gaat zij in op de nieuwe insteek die in samenwerking met de Provincie Overijssel wordt ontwikkeld. “De gemeente als afzender, een positief perspectief en vooral herkenning.”

Sessieronde 2 13:35 uur - 14:05 uur 

 • Seniorenmakelaar werkt! Eerst luisteren, dan maatwerk Maud Brugman, woningcorporatie Vidomes
  Maud Brugman was de eerste seniorenmakelaar van Nederland toen zij negen jaar geleden bij woningcorporatie Vidomes begon met het voorlichten van ouderen over wonen. Zij helpt al jaren ouderen met het zoeken en vinden van een geschikte nieuwe woning. Inmiddels hebben meerdere corporaties seniorenmakelaars. Zij vertelt in deze sessie over haar ervaringen. Wat willen ouderen? Zijn zij bereid te verhuizen? Wanneer wel en niet? Waar naartoe dan?

 • Bijzondere woonconcepten, bijzonder fijn wonen? Anemoon van Dijk, Manager Bijzondere Woonconcepten bij Mitros
  Bijzondere woonconcepten krijgen steeds meer aandacht: hoe zorg je voor een fijne woonomgeving voor álle huurders? Vanuit woningcorporatie Mitros praat Anemoon van Dijk u graag bij over de laatste ontwikkelingen. Hoe verloopt het wervings- en selectieproces van je reguliere huurders, ook als het gaat om verwachtingen en motivatie. Wat maakt ‘community-building’ in sociale huisvesting toekomstbestendig? In de sessie staat de recente oplevering van 222 woningen in Leidsche Rijn centraal, waarvan 30% voor ex-daklozen. 

 • Nieuwe woonconcepten in Utrecht Wouter Spijkerman, gemeente Utrecht
  Wouter Spijkerman is werkzaam als kwartiermaker nieuwe woonconcepten in de gemeente Utrecht. In die rol baant hij een pad om nieuwe manieren van wonen van de grond te krijgen, zoals gemengd wonen, ouderenhuisvesting en flexibele woonconcepten. Deze rol is gezamenlijk opgezet door de domeinen maatschappelijke ontwikkeling en ruimte. Op het  Het ZorgSaamWonen Congres zal Wouter ingaan op de mogelijkheden die er zijn en de wijze waarop de broodnodige woonconcepten voor ouderen wel tot stand gebracht kunnen worden.

 • Woonconcepten voor de ouderen van morgen - een integrale aanpak  Peter Bakker , HD architecten 
  Passende woonconcepten voor meer en minder vitale ouderen vragen om maatwerk. De ene oudere is de andere oudere niet. Hoe kom je tot een eigentijds woongebouw dat past bij de ouderen van morgen? Wie zijn zij? Waar voelen zij zich thuis? En hoe ziet hun woning en woonomgeving eruit? Aan de hand van deze vragen lichten Peter Bakker, architect bij HD architecten, en Marjan Ketner, landschapsontwerper bij OD205, hun integrale aanpak toe.


 • Wonen met Gemak / Goed Voorbereid Martin van de Wiel, gemeente Breda en Johan Weijters, Zorg voor Elkaar Breda
  Comfortabel en veilig wonen is een wens van alle leeftijden. Wonen met Gemak biedt hierbij informatie, advies en praktische ondersteuning. Gemeente Breda en Zorg voor Elkaar Breda organiseren de gebiedscampagne samen met wijk- en dorpsraden, diverse organisaties, ouderenbonden en actieve vrijwilligers. Voor senioren is er een breed aanbod van bijeenkomsten en activiteiten over wonen en goed ouder worden. Onderdeel is een woonscan met advies en begeleiding voor het aanpassen van de woning. Johan Weijters van Zorg voor Elkaar Breda en Martin van de Wiel van de gemeente Breda vertellen u over deze succesvolle Bredase aanpak. 

sessieronde 3 14:30 uur - 15:00 uur 

 • Zorg voor later; bouwen aan een sterk netwerk Don van Sambeek, Ons Brabant
  Don van Sambeek, initiatiefnemer van het project Zorg voor Later en initiatiefnemer van coöperatieve vereniging Tot uw dienst in Laarbeek weet dat het hebben van een netwerk erg belangrijk is om regie over het leven te houden. Daarom is hij het project Zorg voor Later begonnen. Het doel is om ouderen bewust te maken van het belang van het hebben van een netwerk. En ouderen te leren hoe ze in een vroeg stadium hun netwerk kunnen uitbreiden zodat door onderlinge contacten wederzijds hulp geboden kan worden. Vrijwilligers komen bij mensen thuis en gaan met hen in gesprek over het ouder worden en het sociale leven. Wie zorgt er voor je als je hulpbehoevend wordt? Hoe ziet je netwerk eruit? Op welke manier kun je je netwerkwerk opbouwen of verder uitbouwen?

 •  Veilig en prettig thuis wonen Ad Sterkens, Brabant Wonen en Bernadette Hoefs van BrabantZorg
  Corporatie BrabantWonen en zorgorganisatie BrabantZorg zijn vier jaar geleden gestart met het programma Veilig en prettig Thuis om ouderen in de wijk te informeren over veiligheid. Zeker nu mensen langer zelfstandig blijven wonen is het belangrijk dat zij dit zo prettig en veilig mogelijk kunnen doen. Samen met andere organisaties zoals de brandweer, het welzijnswerk, zorgorganisaties geven ze voorlichting over domotica, veiligheid, valpreventie en voeding. Ad Sterkens van Brabant Wonen en Bernadette Hoefs van BrabantZorg geven een toelichting op dit succesvolle traject. Lees ook: https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/veilig-prettig-thuis-de-wijk

 • Rosa Spierhuis en andere woonvormen Chico Leufkens, EGM architecten
  Het Rosa Spier Huis, ontstaan in Laren in 1969, is een woon- en werkgemeenschap voor kunstenaars en wetenschappers. Het roemruchte huis heeft een nieuwe locatie en een nieuw gebouw, geopend in de lente van 2020. Inspirerend wonen en werken voeren hier de boventoon. Tegelijkertijd wordt op hoog kwalitatief niveau persoonlijke zorg geboden aan hen die dit behoeven. Chico Leufkens, projectarchitect van EGM vertelt over het gedachtegoed van het Rosa Spier Huis en hoe het ontwerp van het gebouw daarop aansluit.

 • Kwalitatief Matchen Daniël Kipp en Nora Sebti, Woonstichting Rochdale
  Woningstichting Rochdale huisvest circa 80.000 mensen in de Metropoolregio Amsterdam. Een deel daarvan maakt een nieuwe start vanuit de Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen. Dat is niet altijd een makkelijke start. In 2018 onderzocht Rochdale daarom in het Fieldlab hoe het matchen van mensen op basis van woonbehoefte bijdraagt aan de juiste match en hoe mensen die uitstromen zo een goede start maken met zelfstandig wonen. Nora Sebti (Teamleider Buurtteams) en Daniël Kipp (Adviseur Strategie) vertellen op basis van de praktijk hoe dit werkt.

 SESSIERONDE 4 15:05 UUR - 15:35 UUR 

 •  Erfdelen, duurzaam samen wonen op het platteland Piet Parmentier, Erfdelen
  Ruim 2000 belangstellenden hebben zich al gemeld bij Pieter Parmentier. Erfdelen staat voor duurzaam en sociaal werken en wonen, met aandacht voor elkaar, gemeenschappelijke voorzieningen, samenwerking, natuurbeheer en recreatie. Te bouwen voor een redelijke prijs. Maximaal vijf kleinschalige levensloopbestendige woningen: één in de bestaande boerderij, de rest nieuwbouw voor twee- of eenpersoonshuishoudens. Alle woningen liggen aan een gemeenschappelijk erf. Op deze manier kunnen mensen prettig samen ouder worden.

 • Empathische woning: huis als mantelzorger prof.dr.ir. Masi Mohammadi, TU/Eindhoven en HAN
  Een boterham die op de muur wordt geprojecteerd of een stem die zegt dat het tijd is om te gaan slapen? Het gebeurt, in de empathische woning in Arnhem. Om mantelzorgers te ontlasten en mensen met dementie te ondersteunen werkt het Lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen samen met de TU Eindhoven, onder leiding van professor Masi Mohammadi aan technologische innovaties. In de sessie vertelt professor Masi Mohammadi meer over de woning, de ontwikkelingen en ervaringen.

 • Omgevingswalkshop: samen bepalen wat er nodig is in de wijk Wouter Kroes en Vincent Kokke, JSO
  De Omgevingswet geeft meer ruimte voor participatie van inwoners bij gebiedsontwikkeling. Dit vraagt van gemeenten een andere rol en een andere manier van werken. Hoe geef je ze meer ruimte voor eigen beleving, inbreng en regie? De Omgevingswalkshop is de participatieve werkwijze in 10 stappen waarmee je ophaalt wat voor bewoners en stakeholders van waarde is in hun fysieke en sociale leefomgeving. Wouter Kroes en Vincent Kokke van JSO laten zien wat het inhoudt en wat de ervaringen in Den Haag en Rotterdam zijn.
 • Inspelen op de (woon)wens van senioren Michel van Schaik, Rabobank 
  RaboResearch deed onderzoek naar de woonwensen van 65+'ers. Meer dan de helft van de ouderenhuishoudens woont in een woning die minder geschikt is voor ouderen. En er is momenteel vraag naar 250.000 seniorenwoningen. Rabobank wil inspelen op de wensen van senioren door kennisdeling en voorlichting (www.ikwoonleefzorg.nl ), specifieke financiële producten en het mee-ontwikkelen en/of financieren van toekomstgerichte woon-zorg concepten. Michel van Schaik legt uit waarom Langer Zelfstandig Wonen een speerpunt is van de Rabobank, geeft praktijkvoorbeelden en gaat in op de trend naar meer gemeenschappelijkheid in woonconcepten voor ouderen. 

 • Kleinschalige woonvormen realiseren met de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg  Frank Van der Voort RVO/ MBA Garantie Ondernemingsfinanciering
  Het ministerie van VWS heeft in het kader van het programma Langer Thuis de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) in april 2019 in het leven geroepen om de initiatiefnemers te helpen met de financiering.  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit. Frank van der Voort senior adviseur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vertelt meer over de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg, voor financiering van initiatieven.

   

Terug naar boven